Vitodens 200   
 

Opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viessmann

Veggmonterte kjeler

Every detail of every component used in our heating systems is integrated into the Vitotec modular design approach. This guarantees trouble-free operation of the complete heating system. All wall-mounted boilers with burners and controls, domestic hot water cylinders as well as water and flue gas connections are perfectly matched to each other. This ensures that they meet all applicable building and operator requirements.

 

 

 

 • Gas-fired wall-mounted boilers (1)
  Compact, energy-saving and environmentally friendly gas-fired wall-mounted boilers. Used either as central heating or combination boilers, with or without condensing technology.
 • Installation aids (2)
  Installation accessories for mounting on finished or unfinished walls. For truly simple installations, wall-mounted boilers are simply hung onto their mounting frame and are then connected up using quick-fit slide couplings. This method permits you to preassemble and pressure test the whole installation in unfinished buildings. The boiler itself is only installed when the building is completed, thereby protecting it from theft and damage whilst the building is under construction. All fittings are located under the boiler covers.
 • Flue gas systems (3)
  All flue gas systems for balanced flue operation are approved and function-tested with their respective boiler (build unit). This ensures a high degree of operational safety and reliability.
 • Connection sets (4)
  Connection stes enable a quick and easy hydraulic connection of all system components.
 • Domestic hot water cylinders (5)
  Domestic hot water cylinders from extensive Vitocell range offer the highest level of convenience for any requirement and all demands. Our cylinders are suitable for wall mounting as well as installation below or next to your boiler - capacities range from 80 to 300 litres.
 • Remote control units (6)
  Matching remote control units in various versions are available for all digital controls. These allow you to control your heating system from the comfort of your living room.

Vitodens 200    Vitodens 200    Vitodens 200

1   MatriX-compact gassbrenner
2   Inox-Radial varmeveksler overflate
3   Kontrollenhet med integrert diagnose system

Vegghengt kondenserende gasskjel


Inox-Radial varmeveksler overflate


MatriX-compact gassbrenner

Vegghengt kondenserende gasskjel
MatriX-compact-gassbrenner
Inox-Radial-heteflate
Nominell ytelse: 4 til 60 kW

Med Vitodens 200 får De en prisbillig kondenserende kjel av rustfritt stål av høy kvalitet, hvor alle fordelene ved den kondenserende teknikk konsekvent utnyttes.

Den viser seg således å være absolutt kompromissløs, når det dreier seg om energiutnyttelse: På grunn av den innovative kondenserende teknikk med modulerende MatriX-compact gassbrenner og den ny-utviklede Inox-Radial-heteflate av rustfritt stål oppnår den en normnyttegrad på opp til 109%.

Fordeler
- Kondenserende gasskjel, 4 til 60 kW, kombikjel: 6 til 24 kW.

- Normnyttegrad: til 109%.

- Ekstremt lav emissjon av skadelige stoffer - kommer langt under grenseverdiene i den tyske miljønorm "Blauer Engel" og oppfyller således grenseverdiene i Hamburgs         miljøbeskyttelsesprogram "Heizung + Solar", som er de strengeste i verden.

MatriX-compact-
gassbrenner

- Lavt strømforbruk med omdreiningsregulert jevnstrømsvifter og flertrinns-varmekretspumpe.

- Som kondenserende kombikjel: Høy bruksvannskomfort med det integrerede varmtvanns-Quick-system og komfortknapp - dvs. omgående varmt vann med jevn temperatur.

- Brukervennlige reguleringer, romstyrt eller utekompenserende, med integrert diagnosesystem og Optolink Laptop-interface og nye reguleringsfunksjoner. Med kaskadereguleringen er  -det mulig å oppnå nominelle ytelser på opp til 240 kW.

- Særlig montasje-, vedligeholdelses- og servicevennlig med den standardiserede plattform, der er basert på modulprinsippet og multi-stik-systemet.n

- Plassbesparende, da det ikke kreves plass på siden av kjelen til service.

- Automatisk røggasstilpasning i romluftuavhengig utførelse: Ved igangkjøring og drift er ekstra innstillinger på grunn av den automatiske permanente tilpassning til de vekslende utetemperaturer ikke lengere nødvendige.

 

Den kondenserende teknik udnytter ikke alene varmen, der opstår ved forbrændingen som røggassernes målbare temperatur (varmeværdi), men derudover også deres vanddampindhold (brændværdi). Det betyder: Den udnytter den energi, som ellers i ordets sandeste forstand går op gennem skorstenen (som røggastab). I kondenserende kedler bliver røggasserne allerede afkølet så meget, at de kondenserer og afgiver den friblivende varme til kedelvandet. Røggastemperaturen ligger så kun lidt over kedelvandets returtemperatur. Den anvendte energi udnyttes næsten fuldstændigt.
.
.

.
.
Alfa og omega for den kondenserende tekniks virkning er konstruktionen af kedlen - frem for alt hedefladen, for den leder varmen videre til kedelvandet. Viessmann udviklede de højeffektive Inox-Crossal- og Inox-Radial-hedeflader af rustfrit stål. De sikrer en optimal varmeoverførsel og kondensation på hele hedefladen.
.
Viessmann kondenserende kedler når alt efter varmesystemtemperatur en normnyttegrad på op til 109%. Umuligt? Det ser kun sådan ud.Traditionelt sættes i Tyskland virknings- og nyttegraden i forbindelse med varmeværdien. For yderligere at kunne sammenligne forskellige kedler med hinanden, bliver man ved denne definition og tillægger kun det ekstra varmeudbytte fra røggassernes kondensation. Således bliver det umulige gjort muligt: normnyttegrader på over 100%.
.
.

.
.


Normnyttegrad

For at kunne sammenligne forskellige varmegeneratorer med hinanden med hensyn til deres energiudnyttelse har man indført normnyttegraden. Normnyttegraden som standard for en kedels energiudnyttelse angiver, til en hvilken procentsats den anvendte energi omsættes til effektiv varme i løbet af året. Størrelsen af normnyttegraden bliver afgørende påvirket af størrelsen af de ved driften opstående røggastab samt overfladetabene..

Overfladetab

Overfladetab er de andele af fyringsydelsen, der afgives

n..under brænderdriftstiden som stråletab

n..under brænderstilstandstiden som driftsberedskabstab (disse opstår netop i overgangsmånederne eller også om sommeren, når kedlen kun bruges til brugsvandsopvarmning)

via kedlens overflade til den omgivende luft og således ikke er til rådighed som opvarmning.

Overfladetabene er som regel ved en gammel kedel væsentligt større end røggastabene, som skorstensfejeren måler. Størrelsen af overfladetabene er således en afgørende faktor for kedlens økonomi (normnyttegrad).

Røggastab

Ved forbrændingen af olie eller gas i kedler kan den anvendte energi ikke afgives til varmesystemet uden tab. De varme røggasser, som undslipper ud i atmosfæren via skorstenen, indeholder en forholdsmæssig stor varmemængde, der betegnes som røggastab.

Skorstensfejeren konstaterer ved sin årlige emissionsmåling, om forbrændingskvaliteten og røggastabet ved brænderdriften er i overensstemmelse med de lovmæssige forskrifter. Han kontrollerer, om brænderen fungerer, og om anlægget er sikkert. Selv om han giver Dem fejlfrie værdier, siger det kun lidt om varmeanlæggets faktiske energiudnyttelse (normnyttegrad), da denne også afgørende påvirkes af størrelsen af overfladetabene.

Emissioner

Ved enhver forbrændingsproces, som involverer fossile energibærere, opstår der ud over den uundgåelige kuldioxid (CO2) også skadestofferne kulmonooxid (CO) og kvælstofoxid (NOx). Kvælstofoxiderne får derved en speciel betydning. Deres vækst fører såvel til en forstærkning af den giftige ozon, men regnes også som medansvarlig for den sure regn.
Reduktionen af skadestofferne i røggasserne tilkommer ved vores produkter den største betydning. Udviklingen af MatriX-brænderne til gas og RotriX-EV-brænderne til olie gælder i denne henseende som milepæle på vejen til en miljøvenlig forbrænding.

Helt indstillet på komfort

Reguleringerne til Viessmann væghængte kedler er ikke alene lette at betjene, de tænker også med - det være sig på langt sigt ved omstilling fra vinter- til som-
mertid eller på kort sigt som vejrkompenserende regulering ved svingninger i udetemperaturen. Hvis De beslutter Dem for standard betjeningsenheden eller den menustyrede betjeningsenhed Comfortrol med klartekstmeldinger: De har alt under kontrol - takket være den afstemte fjernbetjening i forskelligartet udførelse endda fra Deres stue.


menustyret betjeningsenhed Comfortrol

Som tilbehør kan leveres et udstyr til radiooverførsel. Ved hjælp heraf kan f.eks. en rumtermostat i de til enhver tid benyttede rum tages med. Også specielt vigtigt ved modernisering, fordi man dermed undgår murgennembrydning og ledningsføring.

Helt igennem gennemtænkt

Viessmann reguleringer gør det ikke alene lettere for brugeren, men også for varmespecialisten. Takket være det integrerede diagnosesystem og
Optolink Laptop-interfacet for enkel og hurtig idrifttagning, vedligeholdelse og service.


Optolink Laptop-interface

Multistiksystem

Multistiksystemet er et væsentligt element i de væghængte gaskedler Vitopend og Vitodens. Med multistiksystemet forbindes alle vandførende komponenter med Aqua-Platine og kan løsnes på den enkleste måde, så hurtigt og sikkert som en haveslange - uden specielt værktøj. Derved bliver vedligeholdelse og service særdeles enkel.

 

 

 

Aqua-Platine


Aqua-Platine er grundelementet i de væghængte Vitopend 100, Vitopend 200, Vitodens 100 og Vitodens 200 gaskedler. Ved traditionelle kedler er de forskellige moduler f.eks. ved servicearbejder kun vanskeligt tilgængelige. Dels kan man kun nå komponenter som f.eks. ekspansionsbeholderen ved komplet demontering af kedlen.Forside af Aqua-Platine
 


Det er ikke tilfældet for de væghængte gaskedler Vitopend og Vitodens. Samtlige rørledninger kunne anbringes på kedlens bagvæg i Aqua-Platine, de er stort dimensionerede, muliggør en god udluftning og er uimodtagelige for aflejringer på varmekredsen. De vandførende komponenter er forbundet med Aqua-Platine via multi-stiksystemet og kan således uden problemer nås forfra og efter behov afmonteres - selv ekspansionsbeholderen.

 

Bagside af Aqua-Platine

 

Startside ] Opp ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter