Type1   
 

Opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
   

JeNa Eindom AS

 

 

 

LEIEKONTRAKT

mellom

JeNa Eindom AS, heretter kalt utleier

og

 xxxxxxxx xxxxxxxxxx, heretter kalt leier

 

 

 

Ovennevnte parter har i dag inngått følgende leieavtale:

 

1.            Leieobjektet

Leieforholdet gjelder Heddalsveien xx, 3674  NOTODDEN,  hybelleilighet nr: xx.

Leiligheten består av ett rom med kjøkkenkrok, eget bad, og er enkelt møblert og skal benyttes til vanlig beboelsesrom.

        

2.            Betaling

Leien er fastsatt til kr xxxxx  pr.måned inklusive elektrisitet og varmtvann. Leien skal betales forskuddsvis slik at den er utleier i hende innen den 20. i hver måned. Beløpet innbetales til konto nr. xxxx.xx.xxxxx i  Sparebanken NOR  første gang senest ved kontraktsunderskrivelse.  Ved for sen betaling tilkommer 12 % rente pro anno på det enhver tid utestående beløp. Husleien skal ikke reguleres i avtaleperioden.

 

3           Leieperioden.       

Leieobjektet overtas fra den 20.08.04, fra hvilket tidspunkt leien også begynner å løpe. Leieforholdet er tidsbestemt for skoleåret 2004/2005 og opphører uten oppsigelse 20.06.05 Dette fordi hyblene leies ut til skoleelever/studenter og at hybelanlegget blir utleid som sommerhotell i skoleferien. Leieforholdet kan ikke sies opp i leieperioden.

 

4.                 Depositum

Til sikkerhet for skyldig leie, skader på leieobjektet, herunder også fellesareal, utgifter ved fravikelse og for andre krav som reiser seg av leieavtalen, deriblant dekning for mangelfull rydding og rengjøring ved fraflytting, skal leier deponere et beløp oppad begrenset til èn månedsleie, jfr.  Husleielovens § 11, 4. ledd. Det deponerte beløp skal settes på særskilt konto som skal lyde på leiers navn, men skal så lenge leieforholdet  varer, ikke kunne disponeres av en av partene alene/på egen hånd. Leieren kan likevel kreve opptjente renter utbetalt fra kontoen. Depositumet skal innbetales senest ved kontraktsunderskrivelse. Eventuelle omkostninger i forbindelse med opprettelse av særskilt konto skal dekkes av leier.

 

5.                Overtakelse

Utleier stiller leiligheten til rådighet for leier i rengjort stand. Er leiligheten ved overtakelse ikke i lovlig eller kontraktmessig stand, må leier klage skriftlig overfor utleier innen 14 dager etter overtakelse. Det som kreves rettet må oppgis, ellers regnes forholdet som godkjent. Dersom mangelen ikke kunne eller burde vært oppdaget ved alminnelig ettersyn, må klage fremsettes innen 14 dager etter at mangelen burde ha vært oppdaget, jfr. Husleielovens § 14. Leier har fått utlevert ett sett med nøkler. Nøklene må tilbakeleveres ved fraflytting.

 

 6.         Leiers plikter – ordensregler.

Leier plikter å utvise hensyn til andre leietagere og naboer. Det skal ikke brukes musikkinstrumenter, støyende verktøy, stereoanlegg o.l.  på en måte som er sjenerende for naboer.  Mellom kl 23.00 og kl 07.00 skal det være ro i hybelleiligheten.

Ved skade eller mangler på hybelleiligheten eller fellesarealet skal dette meldes skriftlig til administrasjonen, og skal inneholde telefonnummer til leietager og når De lettest er å treffe.

Kjøkkenvifte skal alltid benyttes ved matlaging. Dette fordi hybelanlegget har brann- varsling som er direkte tilknyttet brannvesenet. Kostnader ved utrykning fra brannvesenet grunnet matos, vil bli belastet leier.

Utgangsdøren skal være låst etter kl 18.00. Leier plikter å ikke slippe inn uvedkommende.

Leier må selv forsikre innbo. Eiendommen er forsikret av utleier. Dersom det oppstår vannskader eller andre skader i leiligheten som dekkes av utleiers forsikring, plikter  leier straks å melde fra til utleier.

Ved fraflytting skal leiligheten være rengjort og  leveres tilbake i den stand den befant seg ved innflytting. Forringelse utover det som følger av normal bruk skal erstattes av leier.

Fremleie er ikke tillatt . Dyrehold er ikke tillatt.

Leier plikter å renholde og behandle fellesarealet med behørlig aktsomhet, slik at det ikke blir påført skader eller slitasje utover normal bruk . Fellesarealet skal vaskes minst èn gang hver uke.

Leier er ansvarlig for all skade han/hun har påført hybelen utover normal slitasje eller eiendommen for øvrig, herunder også skader påført av personer som han/hun har latt anbringe eiendommen.

 

7.         Leiers avtalebrudd.

Utleier kan gi leier skriftlige meldinger/advarsler om forhold ved leiers opptreden, behandling av leieobjektet eller annet av betydning for leieforholdet. Dersom leier vesentlig misligholder sine forpliktelser etter leieavtalen, har utleier rett til å si opp eller heve leieavtalen. Som vesentlig mislighold menes bl.a. at leieren tross skriftlige advarsler fra utleieren forsømmer sin vedlikeholdsplikt eller forsetter å opptre på en måte som er til alvorlig skade eller sjenanse for utleieren, eiendommen eller øvrige beboere.  

For det tilfellet at leien ikke blir betalt innen 14 dager etter at skriftlig påkrav etter tvangsfullbyrdelsesloven (tvfbl.) § 4-18 er sendt, på eller etter forfallsdag, vedtar leier at utleier overfor leier kan kreve tvungen fravikelse fra leieobjektet etter tvfbl. § 13-2, 3. ledd a. For det tilfellet at leieobjektet ikke er fraflyttet når leietiden er ute, vedtar leier likeledes at det overfor de samme kan begjæres tvungen fravikelse uten søksmål etter tvfbl. § 13-2, 3. ledd b.

Gjør leieren ellers noe vesentlig brudd på leieavtalen, kan utleieren heve avtalen, og leieren plikter da å flytte ut av leieobjektet på to dagers varsel. Tvungen fravikelse kan da likeledes begjæres etter tvfbl. § 13-2, 3. ledd a.

En leieboer som flytter etter tvungen fravikelse eller krav fra utleier pga. mislighold, plikter å betale leie for den tid som er igjen av leietiden med fradrag av det som leieren får inn ved ny utleie. Leieren må også betale de utgiftene som tvungen fravikelse, søksmål, ryddiggjøring og utbedring av eventuelle skader i tilfelle fører med seg.

       

8.                  Verneting

Leier vedtar eiendommens verneting i alle tvister som gjelder leieforholdet.

 

9.         Annet

1.  Spørsmål av administrativ karakter kan rettes til

Mobil Asif  :     98 04 75 58

Mobil Geir :     92 22 59 99                                            
   

2.  Første husleie må være innbetalt før innflytting. Leietaker plikter å ta vare på 
     kvittering for både innbetalt huseleie og depositum på en sådan måte at disse kan fremlegges på forespørsel fra utleier.

3.      Leier plikter å delta på allmannamøte som avholdes ved hybelanlegget den 04.09.04, klokken 18.00, hvor følgende saker skal behandles:

·       Gjennomgang av ordensreglene.

·       Valg av tillitsmann.

·       Oppsetting av vaskelister for fellesområdene.

·       Bruk av vaskerom.

·       Eventuelle andre saker.

Leier og utleier er kjent med og godtar alle punktene i denne avtalen som bekreftes ved våre underskrifter. For øvrig gjelder husleielovens regler.

Leiekontrakten er utfylt i to eksemplarer. Leier og utleier beholder hvert sitt eksemplar.

 

 

Sted, ......................................   Dato,......./......2004

Startside ] Opp ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter